Vietnam

Videos

We have prepared some videos to help you use some of our online solutions.

Navigator

Interactive Schedule

Tracking

Quick Quotes Spot

Sales & General

 • Tạo báo giá theo thời gian thực chỉ bằng một cú nhấp chuột và đặt chỗ ngay lập tức, vui lòng sử dụng liên kết này:
 • Generate a real-time quotation with just one click and make your booking immediately, please use this link: Quotes - Require Login

 

 • Vui lòng kiểm tra thời hạn bắt đầu của báo giá vì nó có thể khác nhau tùy thuộc vào điểm đi và điểm đến. Sử dụng tùy chọn “valid from” của chúng tôi trong Quick Quotes để chọn ngày bắt đầu có hiệu lực.
 • Please check the validity in the quotation, as it may differ depending on the origin and destination. Use our “valid-from” option in Quick Quotes to select the starting date for validity.  
 • Giá cước nội địa của chúng tôi có thể được tìm thấy ở đây trên trang web của chúng tôi:
 • Our inland tariffs can be found here on our web site - Tariffs 
 • Vui lòng tham khảo Online Business / Biểu phí - Please refer to Online Business / Tariff / Detention and Demurrage
 • Nếu bạn có User ID và mật khẩu cho trang web của chúng tôi, vui lòng tham khảo “My Shipment"  or "Import Overview” để kiểm tra DEM/ DET cho lô hàng hoặc container cụ thể đã chọn. - If you have User ID and password for our website, please refer to “My Shipment"  or "Import Overview”  section to check Detention/Demurrage for particular shipment or container selected. 
 • Người dùng mới có thể đăng ký tài khoản Online Business Suite qua link bên dưới - New users can register for an account to the Online Business Suite via the link below: New User Registration
 • Văn phòng Hapag-Lloyd tại địa phương của bạn sẽ xử lý yêu cầu của bạn và mở khóa chức năng được yêu cầu cho tài khoản của bạn. Việc này sẽ mất tối đa hai ngày làm việc. - Your local Hapag-Lloyd sales office will process your request and unlock the requested functionality of your account. This will take a maximum of two working days.  
 • Nếu bạn quên mật khẩu Hapag-Lloyd Online Business Suite của mình hoặc muốn đặt mật khẩu mới, bạn có thể yêu cầu một email có liên kết để thay đổi mật khẩu của mình. Nhập ID người dùng hoặc địa chỉ email của bạn qua liên kết bên dưới và nhấp vào 
 • If you have forgotten your password for the Hapag-Lloyd Online Business Suite or would like to set a new one, you can request an email with a link to change your password. Enter your user ID or email address via the link below and click on "Find":

 

    

 • Hapag-Lloyd cung cấp nhiều tính năng lịch trình khác nhau để đáp ứng nhu cầu của bạn, ví dụ: tìm kiếm thông tin lịch trình phù hợp nhất với bạn, tải lịch trình tàu cụ thể hoặc gửi trực tiếp vào hộp thư đến của bạn. - Hapag-Lloyd offers various schedule features to meet your needs, e.g. finding schedule information that suits you best, downloading specific vessel schedules or send them directly to your inbox.
 • Vui lòng tìm thêm thông tin về giải pháp lịch trình của chúng tôi bằng cách nhấp vào liên kết bên dưới - Please find more info on our schedule solution by clicking on the link below: Schedule Solution 
 • Lịch trình tàu với thời gian vận chuyển có sẵn qua liên kết sau - The vessel schedule with transit time is available via the following link: Interactive Schedule
 • Để thay đổi điểm đến (COD), vui lòng sử dụng công cụ Sửa đổi đặt chỗ. - In order to change destination (COD), please use the Booking Amendment tool.
 • Nhấp vào Sửa đổi đặt chỗ. Nhập đúng số lô hàng, chọn nút “Sửa đổi” và chọn lý do yêu cầu thay đổi thích hợp từ danh sách. Kiểm tra địa chỉ email và thay đổi rồi bấm gửi. - Click on the Booking Amendment. Enter the correct shipment number, select the“Amendment” radio button, and select the appropriate change request reason fromthe drop-down list. Check the email address and change if not correct, thenclick submit.
 • Lưu ý: Số lô hàng sẽ tự động được nhập trước vào phần số lô hàng nếu bạn truy cập vào Navigator. Vui lòng tham khảo Thông báo đến hoặc Lệnh giao hàng của Hapag-Lloyd trong đó chúng tôi sẽ cung cấp chi tiết về Depot cho việc trả lại container rỗng của bạn. - Note: The shipment number will automatically be pre-entered into the shipment number field if you access the web form the Navigator. Please refer to Hapag-Lloyd Arrival Notice or Delivery Order where we will provide the Depot details for your empty container return.
 • Bạn có thể nhận được hóa đơn của mình tối đa 48 giờ làm việc sau khi khởi hành từ POL. Bạn có thể tham khảo Quality Promises của chúng tôi 
 • You may receive your invoice maximum 48  business hours after departure from POL. You may consult our Quality Promises.
 • Với công cụ theo dõi tàu, bạn có thể nhận được lịch trình hiện tại của tàu đã chọn, bao gồm cả tàu tuyến chính và tàu trung chuyển. Thông tin bao gồm tất cả các cảng , ngày đến và đi cũng như thời gian vận chuyển hoàn chỉnh. Ngoài ra, bạn có thể xem thêm thông tin chi tiết cụ thể liên quan đến tàu và bến cảng - .With the vessel tracker, you can receive the current schedule for a selected vessel, including both mainline vessels and feeder vessels. Information includes all ports of call, arrival and departure dates, and the complete transit time. In addition, you can view more specific details concerning the vessel and the terminals.
 • Bạn có thể sử dụng liên kết sau để chọn tàu chính hoặc tàu trung chuyển để hiển thị - You can use the following link to select a mainline or feeder vessel to show  the current schedule.
 • Với công cụ theo dõi tàu, bạn có thể nhận được lịch trình hiện tại của tàu đã chọn, bao gồm cả tàu tuyến chính và tàu trung chuyển. Thông tin bao gồm tất cả các cảng , ngày đến và đi cũng như thời gian vận chuyển hoàn chỉnh. Ngoài ra, bạn có thể xem thêm thông tin chi tiết cụ thể liên quan đến tàu và bến cảng. - With the vessel tracker, you can receive the current schedule for a selected vessel, including both mainline vessels and feeder vessels. Information includes all ports of call, arrival and departure dates, and the complete transit time. In addition, you can view more specific details concerning the vessel and the terminals.
 • Bạn có thể sử dụng liên kết sau để chọn tàu chính hoặc tàu trung chuyển để hiển thị - You can use the following link to select a mainline or feeder vessel to show  the current schedule
 • Với chức năng "Theo dõi container", bạn có thể hiển thị thông tin theo dõi cho container mong muốn. Thông tin được hiển thị đề cập đến booking cuối cùng của bạn mà container được kết nối và hiển thị dữ liệu thực tế hoặc dữ liệu về các chuyến đi theo kế hoạch. Dữ liệu được hiển thị bao gồm: thông tin container, chuyển động của container và thông tin trạng thái. - With the "Track by Container"  function, you can display the tracking information for a desired container. The information shown refers to your last booking to which the container was connected and either shows actual data or data for planned movements. Displayed data includes: container information, container movement, and status information.

 • Bạn có thể sử dụng liên kết sau để nhập số container và nhận thông tin - You can use the following link to enter a container number and to receive tracing information
 • Vui lòng xem phần Custom Details trên booking của bạn. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng xem thêm Thông tin bảo mật trên trang web của chúng tôi - Please see the Customs Details box on your booking confirmation. For more details information, please also see Security Information on our website Security Information.
 • Depot cấp container rỗng có sẵn trên trang đầu tiên của booking của bạn và có thể tải xuống tương tự ở Navigator in the documents - Export empty pick up depot(s) are available in the first page of your booking confirmation and same can be downloaded in Navigator in the documents.
 • Mức phí Detention và demurrage cho mỗi quốc gia có sẵn trong liên kết Detention-Demurrage - Detention and demurrage tariffs for each country is available in the link: Detention-Demurrage
 • Vui lòng kiểm tra trọng lượng hàng hóa tối đa tại - Please check the max cargo weight at: VGM

 • Với chức năng "Theo dõi container", bạn có thể hiển thị thông tin theo dõi cho container mong muốn. Thông tin được hiển thị đề cập trong booking sau cùng của bạn mà container được kết nối và hiển thị dữ liệu thực tế hoặc dữ liệu về các chuyến đi theo kế hoạch. Dữ liệu được hiển thị bao gồm: thông tin container, chuyển động của container và thông tin trạng thái. - With "Track by Container"  function, you can display the tracking information for a desired container. The information shown refers to your last booking to which the container was connected and either shows actual data or data for planned movements. Displayed data includes: container information, container movement, and status information.
 • Bạn có thể sử dụng liên kết sau để nhập số container và nhận thông tin - You can use the following link to enter a container number and to receive tracing information.
 • Chi tiết liên hệ của văn phòng có sẵn trong liên kết trang web của chúng tôi - Office contact details are available in our website link : Office Contact
 • Bạn có thể đăng ký nhận bản tin của chúng tôi qua liên kết sau - You can subscribe to our newsletter via the following link: Customer-news-subscription
 • Nhận cập nhật về dịch vụ, giá cả và phụ phí, cũng như các câu chuyện về Hapag-Lloyd, khách hàng của chúng tôi và ngành công nghiệp, chỉ cần đăng ký để nhận thông tin CustomerNEWS của chúng tôi. - Get updates about services, rates, and surcharges, as well as stories about Hapag-Lloyd, our customers, and the industry, just by subscribing to our CustomerNEWS.
 • Sử dụng liên kết sau để theo dõi đăng ký và không bao giờ bỏ lỡ tình trạng của container của bạn - Use the following link to the tracking subscription and never miss the status of your container.
 • Mỗi khi có sự thay đổi về tình trạng container được đăng ký xảy ra trong hệ thống Hapag-Lloyd, bạn sẽ nhận được một email chứa thông tin liên quan. - Whenever a change to the subscribed container status events occur in the Hapag-Lloyd system, you will receive an email with related information.
 • Để biết thông tin chi tiết về hàng hóa của bạn, bạn có thể tìm thấy chúng trên trang Navigator. 
 • For the terminal details for your shipments you can find them in Navigator shipments overview page.
 • Vui lòng sử dụng công cụ theo dõi tàu của chúng tôi trực tiếp tại Online Business Suit 
 • Please use our vessel tracking tool directly in the Online Business Suite
 • Tất cả các chi tiết về vị trí và thông tin liên hệ của các văn phòng trên toàn thế giới của chúng tôi đều có sẵn tại Offices & Local Info 
 • All details regarding the location and contacts for our worldwide offices are available-> Offices & Local Info
 • Những khoản phí địa phương không được đề cập trực tiếp trong các quy định có thể được tìm thấy tại local charges/ service fees. 
 • Local charges that are not referenced directly in the rules can be found under our local charges/service fees.
 • Các mức phí nội địa của chúng tôi có thể được tìm thấy tại đây trên trang web của chúng tôi. 
 • Our inland tariffs can be found here on our web site: Inland-tariff
 • Trong Navigator, bạn có thể tìm thấy các tài liệu và thông tin sau đây cho các lô hàng của bạn: Tải xuống phiên bản booking mới nhất, Hóa đơn liên quan đến lô hàng của bạn, Bản nháp BL hoặc SWB và Thông báo hàng đến. - In Navigator, you can find the following documents and information for your shipments: Download the last Booking Confirmation version, Invoices related to your cargo, BL drafts or SWB and Arrival Notices generated. 
 • Ngoài ra, bạn còn có thể tìm thấy chi tiết về lô hàng của bạn, như chi tiết về tuyến đường & thời gian quá cảnh, Các cảng & kho bãi liên quan, ngày cut off. - Also, you can find the details of your shipments, like Routing details & transit timeTerminals & Depot involved, cut off dates.
 • Bạn còn có thể tải xuống danh sách lô hàng để tham khảo riêng. Tất cả những điều này và nhiều hơn nữa tại đường link dưới đây - You can even download a shipment list to handle on your own reference. All of these and more in the below link : Navigator -Dashboard
Chính sách thu tiền cho các lô hàng nhập khẩu, xuất khẩu và ở nơi khác của chúng tôi như sau. - The Payment Collection Policy for our Import, Export, and Elsewhere shipments are as follows.
 
 • Chuyển khoản ngân hàng điện tử hoặc thanh toán nhanh là phương pháp chúng tôi khuyến khích - Electronic Bank Transfer or Fast Payment is preferred.
 • Vui lòng ghi rõ chi tiết thanh toán (số hóa đơn) trên thông báo thanh toán ngân hàng của bạn và gửi đến [email protected] - Please indicate payment details (invoice numbers) on your bank payment advice and send to [email protected]

Thông tin tài khoản ngân hàng của chúng tôi như sau - Our Bank details are as follows:

Account Name: HAPAG-LLOYD (VIETNAM) CO.,LTD
Bank Name: HSBC Bank (Vietnam) Limited
Account No. for VND: 1081728001
Account No. for USD : 1081728101
 

Booking

 • Bạn có thể gia hạn thời gian miễn phí thông qua additional free time - You can extend your freetime via our Additional Freetime solution.
 • Bạn có thể mua Additional free time bằng 3 cách - You can buy Additional Freetime in three ways:
 • Đăng nhập vào Hapag-Lloyd Online Business Suite và đặt booking của bạn qua công cụ "booking tool" (Yêu cầu đăng nhập). Mua Additional freetime sẽ được cung cấp sau khi bạn đã hoàn tất booking của mình. - Log in to the Hapag-Lloyd Online Business Suite and place your booking via our Booking tool (Login Required). Additional Freetime will be available after you have completed your booking.
 • Nhập thông tin đăng nhập của bạn và đăng nhập vào Hapag-Lloyd's Additional Freetime - Enter your login credentials and log in to Hapag-Lloyd’s Additional Freetime solution.
 • Nhập thông tin đăng nhập của bạn và đăng nhập vào Hapag-Lloyd Navigator. Mua Additional freetime sẽ được cung cấp cho lô hàng của bạn trong phần Additional Products - Enter your login credentials and log in to the Hapag-Lloyd Navigator. Additional Freetime will be available for your shipment in the section Additional Products.
 • Giải pháp Booking của chúng tôi cung cấp một mẫu cũng như chức năng sao chép đặt chỗ để thuận tiện cho bạn. Vui lòng truy cập vào "Booking " của chúng tôi và tìm đặt chỗ liên quan bằng cách sử dụng chức năng "COPY" booking. (Yêu cầu Đăng nhập) - Our Booking solution offers a template as well as a booking copy function for your convenience.
  Please go to our Booking solution and find the relevant booking by using "COPY" booking, via the Bookings Solution. (Login Required)
 • Trong Hướng dẫn sử dụng của chúng tôi, bạn sẽ tìm thấy thông tin được yêu cầu trong phần "Chi tiết hàng hóa nguy hiểm" - In our User Guide you will find the requested information in the section "Dangerous Goods Details
 • Ở đây bạn cũng sẽ tìm thấy tất cả các thông tin địa phương về các tài liệu Hàng Hóa Nguy Hiểm được yêu cầu. - Here you will also find all local information on the Dangerous Goods documents requested.
 • Để chỉnh sửa booking của bạn, vui lòng sử dụng công cụ "booking amendment" - In order to amend your booking, please use the Booking Amendment tool.
 • Nhấp vào "booking amendment" (Yêu cầu đăng nhập) - Click on the Booking Amendment (Login Required)
 • Nhập đúng số lô hàng, chọn nút “Sửa đổi” và chọn lý do yêu cầu thay đổi thích hợp từ danh sách. Kiểm tra địa chỉ email và thay đổi nếu không chính xác rồi nhấn gửi. - Enter the correct shipment number, select the “Amendment” radio button, and select the appropriate change request reason from the drop-down list. Check the email address and change if not correct, then click submit.
 • Lưu ý: Số lô hàng sẽ tự động được nhập trước vào phần số lô hàng nếu bạn truy cập vào "Navigator" - .Note: The shipment number will automatically be pre-entered into the shipment number field if you access the web form the Navigator.

 

 • Để hủy đặt chỗ của bạn, vui lòng sử dụng công cụ "booking amendment". - In order to cancel your booking, please use the Booking Amendment tool.
 • Sau khi nhập đúng số lô hàng, bạn có thể chọn nút “cancel”, chọn lý do hủy thích hợp từ danh sách, kiểm tra địa chỉ email (thay đổi nếu không chính xác) và nhấp vào nút gửi. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "user guide" 
 • After entering the correct shipment number, you can select the “Cancel booking” radio button within the form, select the appropriate cancellation reason from the drop-downlist, check the email address (change if not correct), and click the submit button. For more information, please refer to the User Guide.

 

 • Bạn có thể dễ dàng tải xuống booking của mình ở liên kết sau - You can easily download your booking confirmation on the next:
 •  Chứng từ liên quan - Xác nhận đặt chỗ - Related Documents - Booking Confirmation
 • Bạn sẽ nhận được booking không muộn hơn 1 giờ làm việc sau khi bạn yêu cầu đặt chỗ (đối với hàng khô). Vui lòng tham khảo Quality Promises của chúng tôi để biết thêm thông tin 
 • You will receive your booking confirmation no later than 1 business hour after your booking request (for dry cargo). Please refer to our Quality Promises for more information
 • Dữ liệu bắt buộc để đặt chỗ là: - Báo giá/số hợp đồng hợp lệ - Lộ trình hợp lệ (POL và POD) - Số lượng và loại container - Container rỗng từ depot (ngày và giờ) - Mô tả hàng hóa và Mã HS - Trọng lượng và đơn vị đo lường hàng hóa - The mandatory data for placing a booking are: - Valid quotation/contract number- Valid routing (POL and POD)- Container quantity and type- Empty container from the depot (date and hour)- Cargo description and HS Code- Cargo weight and unit of measurement
 • Các chi tiết bắt buộc là cần thiết để tránh việc đặt chỗ bị từ chối hoặc chậm trễ trong việc xác nhận. - The mandatory details are required to avoid booking rejection or delay in confirmation.

 

 • Vui lòng kiểm tra các loại container có sẵn. - Please check the available container types.
 • Bạn phải xác nhận xem báo giá có dịch vụ nội địa hay không. Sau đó, trong yêu cầu đặt chỗ của bạn, bạn có thể ghi nhận/giao hàng tận nơi (CH) - You have to validate if quotation has Inland service. After that, in your booking request you may put received/delivered at your door (CH)
 • Bạn sẽ nhận được Thông báo Hủy booking qua email, giải thích cho bạn tất cả thông tin chi tiết về việc hủy booking của bạn trong phần Remarks. Nếu đặt phòng bị từ chối tự động, lý do sẽ xuất hiện ở trang đầu tiên. 
 • You will receive a Booking Cancellation via mail, explaining you all details about your cancellation in the remarks field of the file. If booking was automatically rejected, the reason will appear in the first page of the file.
 • Thời hạn cut off có sẵn trong "Cut Off dates" của "Navigator" và trong xác nhận đặt chỗ của bạn. - The cut off deadlines are available in navigator Cut Off dates and in your booking confirmation.  
 • Địa điểm nhận container rỗng có sẵn trong mỗi xác nhận đặt chỗ và có thể tải xuống thông tin tương tự qua Navigator. - Empty container pick up location is available in each booking confirmation and the same can be dowloaded via Navigator
 • Thời gian nhận container theo tiêu chuẩn của từng Quốc gia. Tất cả các container được giải phóng tùy thuộc vào tình trạng sẵn có của thiết bị. 
 • Standard pickup time is as per Country Free time . All containers are released subject to equipment availability.
 • Vui lòng truy cập trang web của chúng tôi để xem lại biểu phí Thời gian miễn phí tiêu chuẩn và mức Detention & Demurrage
 • Please visit our website to review our Standard Free time and Export Detention and Demurrage tariff

 

 • Tại thời điểm đặt chỗ, vui lòng thêm vào phần ghi chú: "Food Grade container required" - At the moment to place your booking, please add in remarks section: "Food Grade container required"
 • Vui lòng đăng nhập vào online booking tool của chúng tôi, nhập tham chiếu giá của bạn và sau đó chọn lộ trình/lịch trình. Nếu tàu không mở để lấy chỗ, bạn sẽ thấy đèn báo đã đóng 
 • Please log into our online booking tool,  input your rate reference and then select routing/schedule. If the vessel is not open for space, you will see a closed indicator 
 • Để đảm bảo xác nhận nhanh chóng, chỉ có thể đặt chỗ khi có báo giá hoặc số hợp đồng hợp lệ khớp với chi tiết lô hàng. - To ensure swift confirmation, bookings can only be placed with a valid quotation or contract number matching the shipment details.
 • Để đặt chỗ, vui lòng vào Giải pháp New-Booking Solution - To place a booking, please go to New-Booking Solution
 • Vui lòng tham khảo Xác nhận đặt chỗ của Hapag-Lloyd trong đó chúng tôi sẽ cung cấp chi tiết về CY Off-dock hoặc chi tiết về Terminal - Please refer to Hapag-Lloyd Booking Confirmation where we will provide either Off-Dock CY details or Port Terminal details
 • Sử dụng giải pháp Quick Quotes Spot của chúng tôi, bạn sẽ được đảm bảo việc tải hàng tại cả cảng xuất hàng và cảng chuyển tải, cũng như bảo đảm về thiết bị. - Using our Quick Quotes Spot solution you will have a loading guarantee at load ports and transshipment ports, and an equipment guarantee. 

Export Documentation

 • Có thể tải xuống SWB tại Hapag-Lloyd Navigator của chúng tôi. - The SWB can be downloaded at our Hapag-Lloyd Navigator
 • BL gốc có thể truy cập được thông qua trang OBL print page nếu khách hàng đã ký hợp đồng. - Original BL is accessible via OBL print page if customer signed contract.
 • Bạn có thể tham khảo tại link: Navigator - You may consult in the link: Navigator
 • Phê duyệt BL Draft / Chọn đặt chỗ của bạn / BL / Tải xuống BL nháp - BL Draft approval / Select your booking / BL / Download BL Draft
 • Bạn có thể gửi hướng dẫn vận chuyển qua trang web của chúng tôi. Xin vui lòng tìm thêm thông tin ở đây. Vui lòng thảo luận với đại diện Hapag-Lloyd tại địa phương của bạn để biết thêm chi tiết hoặc giải pháp thay thế. - You can send your shipping instruction via our website. Please find more information here. Please discuss with your local Hapag-Lloyd representative for more details or alternative solutions.
 • Bạn cũng có thể thử và gửi hướng dẫn vận chuyển của mình qua các sản phẩm INTTRA như INTTRA ACT (website), INTTRA DSI (offline Desktop), INTTRA Link (kết nối EDI).You may also try and send your shipping instruction via INTTRA products such as INTTRA ACT (website), INTTRA DSI (offline Desktop), INTTRA Link (EDI connection). • Bạn có thể gửi bản sửa đổi SI của mình trên liên kết Navigator - You may submit your SI amend on the next link: Navigator 
 • BL Draft Approval / Chọn BL của bạn / Chỉnh sửa bản nháp / Chọn nơi bạn muốn thay đổi và cập nhật nhận xét. - BL Draft Aproval / Selecto your BL / Edit draft / Select where you want to change and update comments.
 • Bạn có thể gửi bản sửa đổi BL của mình trên liên kết: Navigator - You may submit your BL amend on the next link: Navigator
 • Chọn BL Draft Approval, chọn BL của bạn - BL Draft Approval, Select your BL, 
 • Chỉnh sửa bản nháp – Chọn nơi bạn muốn thay đổi và cập nhật nhận xét. - Edit draft – Select where you want to change and update comments.
 • Những thay đổi được yêu cầu phải được POL / POD / Hải quan phê duyệt. - The changes requested are subject to approval by POL / POD / Customs.
 • Bạn có thể tải xuống SWB của mình bằng liên kết: Navigator - You may download your SWB using the link: Navigator
 • Lưu ý: Bạn phải yêu cầu HL phê duyệt để sử dụng SWB trực tuyến. - Important: You must request approval to HL in order to use online SWB.
 • BL gốc có thể truy cập được thông qua OBL print page (chỉ khi bạn đã ký hợp đồng sử dụng dịch vụ này). - Original BL is accessible via OBL print page (just if you have signed the contract to have this service). 
 • Trọng lượng rỗng của từng container trong từng lô hàng có thể được xem trên trang web của chúng tôi sau khi các container được kết nối vào lô hàng: VGM Solution - Container tare weight for each container under respective shipments can be viewed in our website upon containers linked into shipment: VGM Solution
 • Bạn có thể tham khảo thời hạn VGM của mình ở liên kết: CUT OFF DATES - You may counsult your VGM deadline on the next link: CUT OFF DATES
 • Bạn có thể tham khảo thời hạn Hướng dẫn Vận chuyển của mình trên liên kết: CUT OFF DATES - You may consult your Shipping Instruction deadline on the next link: CUT OFF DATES
 • Bạn có thể nhận được một bản sao Vận đơn thông qua Navigator. - You can get a copy of your Bill of Lading via Navigator.

Import

 • Vui lòng kiểm tra tại Import Overview - Please check at Import Overview
 • Thông báo đến có sẵn trong Navigator trong tab Documents và cũng có thể tải xuống thông báo tương tự. - Arrival notices are available in Navigator in the Documents tab and same can be also downloaded.
 • Chúng tôi cũng gửi thông báo Hàng đến tới email đã đăng ký của người nhận hàng 5 ngày trước khi tàu đến dự kiến. Hương vị địa phương phải được thêm vào. - We also send Arrival notices to consignee’s registered emails 5 days before Expected arrival of vessel. Local Flavour must be added.
 • Xin lưu ý: chúng tôi đặc biệt khuyến nghị khách hàng sử dụng tính năng Container tracking để theo dõi thời gian đến dự kiến của lô hàng. - Please Note: we strongly recommend customers to use Container tracking to track their shipments’ Expected time of arrival.
 • Vui lòng kiểm tra vị trí tại Import Overview - Please check the location at Import Overview
 • Hóa đơn được tạo có thể được tải xuống thông qua Navigator - The generated Invoices can be downloaded via the Navigator
 • Xin lưu ý rằng để phát hành lệnh giao hàng/giải phóng container, chúng tôi yêu cầu như sau:
 • 1) Tất cả các hóa đơn còn tồn đọng cho các lô hàng cũ phải được hoàn tất.
 • 2) Để phát hành SWB/Telex, hãy gửi yêu cầu phát hành của bạn bằng cách gửi tài liệu cần thiết tới email: [email protected]
 • 3) Đối với OBL, hãy đến quầy mang theo chứng từ. Thanh toán:Tất cả khách hàng phải đảm bảo số tiền hóa đơn được thanh toán trực tuyến trước 24 đến 48 giờ làm việc vì chúng tôi chỉ có thể phát hành vận đơn sau khi nhận được khoản thanh toán trong tài khoản ngân hàng Hapag-Lloyd.
 
 • Please note that to release delivery order / container release we require following:
 • 1) All outstanding invoices for older shipments must be cleared.
 • 2) For SWB/Telex release send your release request by sending required documentation to the country email ID.
 • 3) For OBL approach the counter with the documents. Payments:All customers must make sure the invoice amount is paid online 24 to 48 business hours in advance because we can release bill of lading only once the payment is received in Hapag-Lloyd bank accounts.

 

Back to Top